جزییات مناقصه و مزایده

اجاره یک باب کارگاه شارژ خاموش کننده واقع در ایستگاه مرکزی

مزایده

5002005701000020

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یک باب کارگاه شارژ خاموش کننده واقع در ایستگاه مرکزی 223.00 fd572630-165b-42ab-8512-e97cf3c874fc.pdf