جزییات مناقصه و مزایده

عملیات جمع آوری، تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن

مزایده

5002005701000018

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
عملیات جمع آوری ، تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 222.39 54b14616-8bc5-4a59-aba1-aaff52171b88.pdf