جزییات مناقصه و مزایده

حوزه خدمات شهری

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
حوزه خدمات شهری 277.96 4cd28b1b-a79e-4100-90ca-d5d6433f9f6f.pdf