جزییات مناقصه و مزایده

اجاره ملک تجاری

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فرم فراخوان ملک خیابان شهید مطهری 305.50 8ad29655-2d73-4ca0-85ba-8d02a3880f55.doc