جزییات مناقصه و مزایده

ساماندهی ضلع شرقی خیابان شهداء

مناقصه

2002005701000041

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ساماندهی ضلع شرقی خیابان شهداء 221.34 bb1b4851-6488-41d4-a7a5-d3e538496659.pdf