جزییات مناقصه و مزایده

حوزه معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
حوزه معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 278.67 ffe7bf64-13b9-450a-9aa3-cfb9cf6b0900.pdf