جزییات مناقصه و مزایده

فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 19 628.75 9c67bbcd-8d0a-4e17-8f1b-c7186d634a20.pdf