جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی معابر بافت تاریخی (محلات کوتی و شنبدی

مناقصه

2002005701000044

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی معابر بافت تاریخی (محلات کوتی و شنبدی) 218.19 b261cadb-9688-43a7-8254-eef6d0a896f6.pdf