جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات آتش نشانی

مناقصه

200200570100004

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات آتش نشانی 213.09 1e102e23-2ffc-4149-ae98-0cbafe228ac0.pdf