جزییات مناقصه و مزایده

اجرای ساماندهی کانال های سطحی در سطح منطقه دو

مناقصه

2002005701000045

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای ساماندهی کانال های سطحی در سطح منطقه دو 220.16 b68a7daa-807c-4fe6-9ed6-a519b6560c9b.pdf