جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از زمین به منظور راه اندازی فود تراک (ماشین عرضه غذا)

مزایده

5002005701000024

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از زمین به منظور راه اندازی فود تراک (ماشین عرضه غذا) 219.36 4ff1204b-4381-49a1-8c27-f8d5cba21a79.pdf