جزییات مناقصه و مزایده

عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن

مزایده

5002005701000023

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 222.05 99ab8abe-56be-4395-9249-c84b622b54f7.pdf