جزییات مناقصه و مزایده

فروش ماشین آلات مستهلک(خودروهای سبک)

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش ماشین آلات مستهلک(خودروهای سبک) 650.24 ccbfcdcf-dc9b-4351-bde8-e59940a66614.pdf