جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی : مناقصه های حوزه عمرانی

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی