جزییات مناقصه و مزایده

عملیات جمع آوری، تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن

مزایده

5002005701000030

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی