جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات جهت ارتقا و ایمن سازی شبکه اتاق پایش تصویری

مناقصه

2002005701000061

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مناقصه عمومی 218.84 aea4dd5a-5096-4697-8d57-561ef54cda46.pdf