جزییات مناقصه و مزایده

فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457 628.77 677d5768-c8bc-4c92-8c34-93d4a91fc080.pdf