جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال دفع آب های سطحی حوزه ی رو گذر شهید سردار سلیمانی بوشهر

مناقصه

357133872783

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی