جزییات مناقصه و مزایده

فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457 628.51 ae6fe061-70ff-4194-904e-50c1f7294e9f.pdf