جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال دفع آبهای سطحی میدان بازار ماهی فروشان

مناقصه

24/221/396/630

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال دفع آبهای سطحی میدان بازار ماهی فروشان 219.42 320da442-116d-4585-968d-cdd8234532ea.pdf