جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه های حوزه خدمات فناوری به شرح جدول زیر

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه های حوزه خدمات فناوری به شرح جدول زیر 222.44 579d0608-a62a-44b7-b756-4d9ae7e8eeb5.pdf