جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور به منظور خرید نرم افزار جامع ضبط تصاویر و تحلیل داده های پلاک خوان و کنترل سرعت و نرم افزار ذخیره ساز دوربین های پایشی

فراخوان

2002005701000069

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید خدمات مشاور به منظور خرید نرم افزار جامع ضبط تصاویر و تحلیل داده های پلاک خوان و کنترل سرعت و نرم افزار ذخیره ساز دوربین های پایشی 219.29 ce874c22-b07a-4bf9-8675-5b017093b110.pdf