جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت حد فاصل میدان شهدای هوایی تا درب پایگاه دریایی (مسیر جنوبی)

مناقصه

2002005701000074

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت حد فاصل میدان شهدای هوایی تا درب پایگاه دریایی (مسیر جنوبی) 222.74 2217510a-e6c1-4760-b723-3726b9e5b2e5.pdf