جزییات مناقصه و مزایده

اجرای موازئیک فرش گذر تنگک به سرتل -کیلومتر 400+1 الی کیلومتر 300+3- ضلع شمالی و جنوبی

مناقصه

64/493/113/510

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای موازئیک فرش گذر تنگک به سرتل -کیلومتر 400+1 الی کیلومتر 300+3- ضلع شمالی و جنوبی 224.54 7b33b02f-7d76-4b4b-95af-e2eecb2ef602.pdf