جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل چمن پارک صدف و آزادگان و صلح آباد و امامزاده جعفر

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل چمن پارک صدف و آزادگان و صلح آباد و امامزاده جعفر 55.49 08941381-5a49-477c-a044-dd9368479e9b.docx