جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب تجهیزات نورپردازی بلوار آزادی، نخل های رو به روی ایرانجوان، خیابان شهید ماهینی و میدان ساعت

مناقصه

46/831/100/000

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب تجهیزات نورپردازی بلوار آزادی، نخل های رو به روی ایرانجوان، خیابان شهید ماهینی و میدان ساعت 219.38 27380a5b-2254-40ce-9a21-0ebcbfd9a03f.pdf