جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از محوطه بازی در پارک های سطح شهر بوشهر به صورت اجاره جهت استقرار وسایل بازی کودکان

مزایده

5002005701000043

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از محوطه بازی در پارک های سطح شهر بوشهر به صورت اجاره جهت استقرار وسایل بازی کودکان 235.39 056e9206-bf6f-432f-862e-6b4ad64537a7.pdf