جزییات مناقصه و مزایده

ایمن سازی و اصلاح بزرگراه امام علی (ع) بوشهر

مناقصه

2002005701000081

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ایمن سازی و اصلاح بزرگراه امام علی (ع) بوشهر 139.94 2b9fb178-1889-44f1-ad83-b68bd0d13569.pdf