جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال دفع آبهای سطحی میدان بازار ماهی فروشان

مناقصه

2002005701000086

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال دفع آبهای سطحی میدان بازار ماهی فروشان 145.94 434b7f66-66ba-4218-b485-d0e732785874.pdf