جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری بخشی از سالن ورزشی کارگران شهرداری بندر بوشهر جهت باشگاه بدنسازی بصورت اجاره

مزایده

5002005701000046

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری بخشی از سالن ورزشی کارگران شهرداری بندر بوشهر جهت باشگاه بدنسازی بصورت اجاره 82.75 23c74ad2-dfee-4456-bdec-3d2bec30c43d.pdf