جزییات مناقصه و مزایده

فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش 19 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457 300.84 bef39a25-7630-41ff-9a45-1541b4d54dee.pdf