جزییات مناقصه و مزایده

ساماندهی کانال های منطقه یک و اصلاح کانال حد فاصل چهار راه دادگستری به میدان المپیک

مناقصه

2002005701000087

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ساماندهی کانال های منطقه یک و اصلاح کانال حد فاصل چهار راه دادگستری به میدان المپیک 145.04 3aebc4e6-4bc8-4fc3-8d24-c4357ff43fcc.pdf