جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کشی معابر سطح شهر (طولی و عرضی)

مناقصه

2002005701000088

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای خط کشی معابر سطح شهر (طولی و عرضی) 146.52 4fc09dd6-e24a-47a2-826f-bea5e9f4fce4.pdf