جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری امتیاز بهره برداری از زمین های چمن مصنوعی در سطح شهر بوشهر به صورت اجاره سه موقعیت (پارک مرجان- پارک والفجر صلح آباد- پارک جاشو)

مزایده

5002005701000048

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری امتیاز بهره برداری از زمین های چمن مصنوعی در سطح شهر بوشهر به صورت اجاره سه موقعیت (پارک مرجان- پارک والفجر صلح آباد- پارک جاشو) 388.97 07f7f6d0-e0f9-47e8-a412-5514e9f2f3db.pdf