جزییات مناقصه و مزایده

حفاری و داکت کشی و فیبر کشی 47 نقطه پایش تصویری

مناقصه

2002005701000089

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
حفاری و داکت کشی و فیبر کشی 47 نقطه پایش تصویری 141.61 eebc2e52-6791-4777-aa4f-bd899ba6707b.pdf