جزییات مناقصه و مزایده

پیاده رو سازی قسمتی از تنگک دوم به سوم و تقاطع غیر همسطح شهداء

مناقصه

2002005701000091

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پیاده رو سازی قسمتی از تنگک دوم به سوم و تقاطع غیر همسطح شهداء 143.90 5fe457b1-e9b6-4347-be8d-9d8acd0b7b0e.pdf