جزییات مناقصه و مزایده

عملیات جمع آوری، تفکیک و پردازش پسماندهای خشک دذ مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن

مزایده

5002005701000050

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
عملیات جمع آوری، تفکیک و پردازش پسماندهای خشک دذ مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 151.46 b430f98e-82ea-4776-bdb1-d4dd3406cad5.pdf