جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب تجهیزات نورپردازی بلوار آزادی، نخل های رو به روی ایرانجوان، خیابان شهید ماهینی و میدان ساعت

مناقصه

2002005701000092

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب تجهیزات نورپردازی بلوار آزادی، نخل های رو به روی ایرانجوان، خیابان شهید ماهینی و میدان ساعت 141.46 13966480-1ace-4ecc-91e4-07b55a8e7fe8.pdf