جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از فرصت های تبلیغاتی سطح شهر

مزایده

5002005701000055

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از فرصت های تبلیغاتی سطح شهر 100.49 b8334e55-2eec-4870-8efc-0168a965c6fa.pdf