جزییات مناقصه و مزایده

حراج های عمومی متعلق به حوزه معاونت خدمات شهری

فراخوان

3002005701000016

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
حراج های عمومی متعلق به حوزه معاونت خدمات شهری 233.21 f2025547-bb1a-430f-8ae8-82f28ea4ff27.pdf