جزییات مناقصه و مزایده

خرید و حمل مصالح مورد نیاز شهرداری بندر بوشهر

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و حمل مصالح مورد نیاز شهرداری بندر بوشهر 145.20 e862b53f-afbb-4e7a-85a3-57dc26673dd8.pdf