جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری گشت کنترل و نظارت (سد معبر) شهر بوشهر

مناقصه

2002005701000105

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری گشت کنترل و نظارت (سد معبر) شهر بوشهر 195.70 4525e14e-5f03-41ae-9b63-9fade46a1ff8.pdf