جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از زمین جهت ایستگاه قایق های تفریحی، پارویی و جت اسکی بصورت اجاره

مزایده

5002005701000056

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از زمین جهت ایستگاه قایق های تفریحی، پارویی و جت اسکی بصورت اجاره 249.18 6ab66fc8-ef9f-4a19-99d2-c463916bbc46.pdf