جزییات مناقصه و مزایده

برنامه راهبردی عملیاتی 20 ساله شهر و شهرداری بندر بوشهر

فراخوان

2002005701000106

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برنامه راهبردی عملیاتی 20 ساله شهر و شهرداری بندر بوشهر 141.64 7e71cf3c-c8ed-402f-9511-319b6466218a.pdf