جزییات مناقصه و مزایده

عملیات جمع آوری، تکفیک و پردازش پسماند های خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن

مزایده

5002005701000064

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
عملیات جمع آوری، تکفیک و پردازش پسماند های خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 151.52 6053dda7-1aac-4f1d-a35f-453cb8ef6f00.pdf