جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از پیست دوچرخه سواری به صورت اجاره

مزایده

5003005701000001

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از پیست دوچرخه سواری به صورت اجاره 312.97 e1cb38df-d0a2-4874-8f74-a33ce73ac056.pdf