جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات فاز دوم پایش تصویری

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات فاز دوم پایش تصویری 55.42 2d5d56b6-b3b5-4bbb-bd91-c39b21ad0029.docx