جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از زمین جهت ایستگاه قایق های تفریحی،ارویی و جت اسکی بصورت اجاره

مزایده

5003005701000004

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از زمین جهت ایستگاه قایق های تفریحی،ارویی و جت اسکی بصورت اجاره 86.34 04f9fb8e-c0ab-4733-9389-a6092fe68957.pdf