جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و تجهیز CNG شهرداری بندر بوشهر

مناقصه

2003005701000008

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تعمیر و تجهیز CNG شهرداری بندر بوشهر 196.00 1a6069f8-0b80-49f0-a8ae-6314b9e376d1.pdf