جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از پیست دوچرخه سواری به صورت اجاره

مزایده

5003005701000006

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از پیست دوچرخه سواری به صورت اجاره 312.04 7101b6be-9674-49bf-8a74-76f968e1f8da.pdf